Trabzon Rumca'sı

by Kerim DURAN    7. Haziran 2011 03:49

İnternet ortamının değişik platformlarından akademik çalışmalara kadar, Karadeniz Rumca’sını belirtmede çeşitli terimler kullanılıyor. Bunlardan bazıları, Rumca, Pontos Rumca’sı, Karadeniz Rumcası, Trabzon Rumca’sı, Pontosça, Pontiaka, Trabzon yerel dili vb. gibidir. Durum böyle olunca, işin özü, ister istemez bazı kişilerce sorgulanır ve üzerinde tartışılır oldu.

Aslında yukarıda kullanılan adlandırmalar, belli bir dereceye kadar doğrudur. Her dil, bazen kullanıldığı coğrafyanın, bazen mevcut siyasal birliğin adıyla da tanımlanabiliyor. Rumca üzerinden bir örnekleme yapacaksak, buna Girit Rumca’sı, Kapadokya Rumca’sı, Kıbrıs Rumca’sı örnek verilebilir. Bu örneklemeleri Türkçe üzerinden de yapabiliriz. Örnek olarak; Oğuz Türkçe’si, Türkmen Türkçe’si, Tatar Türkçe’si vb. verilebilir. Sonuçta bütün bu adlandırmalar, tek bir kök dile dayanır.

Bu çerçevede Rumca dediğimiz dil, Helenistik çağdan beri, merkezi Yunan coğrafyasına dayalı olarak, Anadolu’ya ve Ortadoğu’nun bir kısmına yayılmış ve oldukça yaygın bir şekilde kullanılmış ve dilbilimde adı Helence olarak bilinen dildir.

Yani; Sokrates, Platon, Heredot, Homeros, Aristoteles, Aristofanes ve Karadenizli hemşerilerimizden Diyojen, Strabon, Visarion gibi filozof, tarihçi, şair, edebiyatçı, coğrafyacı, vb. bilim adamlarının kullandığı dildir.

Orjinal adı

Helence kendi içinde, orjinal telaffuzuyla “Elinika” olarak bilinir. Nasıl ki her dilin kendi özelliğine göre, onu kullanan halkın o dile verdiği bir ismi varsa, Helence’de de vardır. Örneğin Almanca diye bildiğimiz dil, Almanlar tarafından Deutsche olarak bilinir. Almanlar da bizim Türkçe’ye Türkische derler. Türkiye’de Yunanlıların kullandığı Helence’ye de Yunanca denir.

Yunanca ile Rumca neden farklı?

Karadeniz Rumca’sı dediğimiz dil, Karadeniz coğrafyasında, mitolojiden beri kullanılmış, Hıristiyanlıktan sonra epey yaygınlaşmış ve halen bazı yerleşim birimlerinde de kullanılmakta olan bir dil. Bu süre, üç bin yılı aşan bir süre. Her dil, bulunduğu coğrafi koşullar ve farklı unsurlarla etkileşim boyutuna göre, yer yer farklı morfolojik motifler kazanır. Dolayısıyla, ortaya şive veya lehçe dediğimiz farklı biçimler çıkar. Bu farklılıklar, bazen iki farklı lehçe arasında keskin farklar da yaratabilir. Örneğin bir Uygur Türkçe’sinin çok azını anlayabiliyoruz. Sonra diller canlı varlık gibidir, sürekli gelişir ve değişirler; zamanın bilimsel, teknolojik, ticari ve siyasi koşullarına göre şekillenirler. Yunanistan’da kullanılan Helence, Yunanistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra epey değişikliğe uğramıştır. Bu ülkede kullanılan dile, bizim TDK’nin Türkçe’ye uyguladığı formül uygulanmıştır. Kimin kimden esinlendiği meçhul ama, her iki dile, özüne uygun olarak binlerce kelime uydurulmuştur. Örneğin Türkçe sanık, sanal, görsel, biçimsel, boyut, onursal, kanı, kanıt, gösteri, görev, görsel, görkem, söyleşi, söylem, yalın, yalıtım, kalıtım, kalıtsal, sözlük, vb. kelimeler eklenmiştir. Yunanistan’da Helence’ye eklenen kelimelerden örnek; isodinamia = güç dengesi, astinomia = polis, thermomonosi = ısı yalıtımı, ipurğos = bakan, aftoelenkhos = oto kontrol, viyomikhania = sanayi, erğostasio = fabrika, vb. verilebilir.

Ayrıca her dil, her çağın teknolojik gelişimine göre, yeni yeni kelimeler üretmek veya dışarıdan almak zorundadır. Sıraladığımız nedenlere birde dinsel kelimeler eklenince, ortaya farklı ve birbirine yabancı gibi görünen iki dil çıkabiliyor. Bütün bunlara, Karadeniz Rumcası’nın yüzyılları aşkın eğitimden mahrum kalması eklenince, bu dili çok belirgin bir farklılığa sürüklemiştir. Başta ticari olan her kelime neredeyse unutulmuştur. Rakamlar kullanılmaya kullanılmaya dört beş’e kadar düşmüştür. Bu durum, her asimilasyona uğrayan dil için geçerlidir. Örneğin, Yunanistan’da yaşayan Türkler içinde bulunan Pomaklar, kendi öz dillerinde, sadece dörde kadar sayabilmektedir.

Yukarıda sayılan bütün faktörlere rağmen, Karadeniz Rumca’sının bütünü incelendiğinde, kullanılan kelimelerin %80 oranına denk bölümü, Arkaik Helence sözlüklerde bulunduğu gözlenebilir. Kendim derlediğim altı bin küsur kelimenin, Helence’sini unuttuğumuz sadece altı yüz kelimelik kısmı, dışardan alınmış olduğu gözlenmiştir. Bu da %10’a mukabildir. Geri kalan %90’lık kısmı Helence’dir. Elbette ki siyasal, ticari, teknolojik ve dinsel kelimeler, bu oranın dışındadır.

Helence nasıl Rumca veya Elinika nasıl Romeika oldu?

Roma İmparatorluğu döneminde, çıkan çeşitli savaşlar, izlenen yanlış sosyal, siyasal ve ekonomik politikalar yüzünden, Roma halkı içerisinde farklı sınıf katmanları ortaya çıkmıştı. Bu sınıflar; “toprak ağaları, yöneticiler, zengin tüccar ve tefeciler, fakirleşmiş Roma halkı ve köle durumunda olanlar” gibiydi. İyice fakirleşmiş ve çaresiz kalmış halk ve köleler arasında, Hıristiyanlık hızla yayılmaya başlamıştı. Çünkü Hıristiyanlık, fakir ile zenginin, köle ile efendisinin ve farklı etnik unsurların aralarında eşitliğini savunuyordu. Ayrıca, Hıristiyanlığın ibadet biçimi, çok tanrılı dinin ibadet biçiminden çok daha kolaydı. Bunun yanı sıra, Hıristiyan misyonerler, bu dine geçen zayıf insanlara, devletin uzatmadığı eli uzatıyor, yayılabilmek adına sorunlarını paylaşma yoluna gidiyordu. Ayrıca Hıristiyanlık, ilk yayılmaya başladığı dönemlerde, Roma yönetimi tarafından baskıya maruz kalmış, Hıristiyanlar ile Roma yönetimi karşı karşıya gelmişti. Bu durum, bir şekilde kendilerini Roma işgali altında hisseden, henüz Elen kültürel kimliğini kaybetmemiş, ağırlıklı olarak Anadolu ve Yunan coğrafyasında yaşayan Helen toplumunun bu yeni dine geçişini hızlandırdı. Daha sonra yüzlerce yıl süren misyonerlik faaliyetleri sonucunda Hıristiyanlık, Roma’da en büyük din haline gelir. Sonuçta Hıristiyanlık, Roma İmparatoru Konstantin zamanında resmi din olarak kabul edilir. Bu süreçten sonra Hıristiyanlar, o zamana kadar henüz Hıristiyan olmamış ve henüz paganizme inanmaya devam eden Helenler üzerinde baskı kurmaya başlarlar. Bu baskı zamanla yerini tahribe, talana, yağmaya, işkenceye ve katliama bırakır. O zamana kadar üretilmiş ve Helenizm ile Paganizm’i andıran veya hatırlatan bütün sanat eserlerini tahrip etmeye başlarlar. Helenizm’in en büyük kütüphanelerini ateşe verirler. Özellikle Anadolu’da, Helenizm’e ait taş üstünde taş komazlar. Helenlere yapmadık işkenceler bırakmazlar. Böylece, Hıristiyanlığın fanatizmi vahşete dönüşür.

 
Romalılar’ın ve Hıristiyanlığın yapmış olduğu tahribat ve katliamdan bir iki örnek:

– “Hükümdarlığın dışında, en iyi sporcu, en iyi şair, vb. her şeyde en üstün olduğunu ispatlamaya çalışan Neron, kendisinden önce birinci olmuş kişilere ait heykelleri yıktırıyordu. Suitonios’un da dediği gibi; bazen heykellerin yüzlerini değiştiriyor, kopya ediyor, tarih sayfalarından istemedikleri bölümü kaldırıyor, tarihi kendilerine göre değiştiriyorlardı. August, sistematik bir şekilde tarih kitaplarını tahrip ediyordu.”

– “Ateist olarak anılan Milios’lu Diağoras, bir defasında Herkül’e ait ahşap bir heykeli ateşe attıktan sonra, “şimdi gel 13. maçını yap ve şu kazanımdaki suyu kaynat” demiştir.”

– “Hıristiyanlığın ilk yıllarında, Vandalizm’in bir başka türü de, yazılı belgeleri yok etmekti. Karşıt bütün yayınlar ateşe atılıp, yazarları da öldürülüyordu.”

– “Yunanistan’da heykeller yıkılıyor, kutsal yerler yok oluyor, sanat eserleri kül oluyor. Elefsina’da pagan din adamları öldürülüyor, Korinthos, Sparti ve Olimpia’da, yıkılan eski tapınakların üzerine kilise inşa ediliyor.”

– “Bir defasında, henüz kendisini Helen olarak tanımlayan, bilgisiyle ün salmış filozof ve aynı zamanda matematikçi bir bayanın evine saldırırlar. Bayanı evinden dışarı çıkarıp üstünü başını yolarlar. Çırılçıplak bir şekilde yollarda sürükledikten sonra, cesedini götürüp ateşe atarlar.”

(Kiryakos Simopulos - İ Leylasia Ke İ Katastrofi Ton Elinikon Arkheotiton – Stakhy yayınları 3. baskı 1999)

Hıristiyanlığın bir ara yumuşayan bu vahşeti, Yustinianos (Justinian) döneminde yeniden alevlenerek, Helenizm’in sonu tamamen getirilir. Böylece, Hıristiyanlığın vahşeti ile başlayan sürecin sonunda, artık ne Helen kalır nede Helence adı.

Artık hiç kimse Helen değildir ve Helence de konuşmuyordur. Herkes Helence konuşmasına ve İncil’in de bu dilde yazılmasına rağmen, Rum’dur ve Rumca konuşuyordur. Böyle bir vahşet dönemini yaşayan Helence, Romeyika adı altında hayatını sürdürmeye başlar ve bugüne kadar Anadolu’da devam eder. Ancak, Osmanlıdan ayrıldıktan sonra kurulan Yunanistan, bu dilin orijinal adını kullanmaya başlamıştır. Yunanistan’da bugün bu dil, “Elinika” olarak bilinir.

İşte Helence’nin Rumca’ya, Elinika’nın Romeyika’ya dönüşünün acı hikâyesi kısaca budur.

 

Rumca - Yunanca benzer cümle örnekleri:

Rumca: pola nero epiğa çe efuskosa = çok su içtim ve şiştim.
Yunanca: poli nero ipia ke e fuskosa.

Rumca: anikson tin porta çe epar eliğo aera = kapıyı aç ve biraz hava al
Yunanca: anikse tin porta ke pare liği aera.

Rumca: ya to piyo u pas teris piyos erthen? = neden gidip kimin geldiğine bakmıyorsun?
Yunanca: yati den pas na dis pios irthe.

Rumca: ela as pame so xoriyo = gel köye gidelim.
Yunanca: ela as pame sto xorio.

Rumca: p’esune çe uç eporena n’evriska se? = nerdeydin de seni bulamıyordum?
Yunanca: pu isun ke den porusa na se vrisko?

Rumca: adaçeka kati efika, piyos e pirena = bu yakınlarda bir şey bıraktım, kim aldı onu?
Yunanca: edo kati afisa, pios to pire?

Rumca: epan so dromo, entama epezame = yol üzerinde, birlikte oynuyorduk.
Yunanca: pano sto dromo, mazi pezame.

Rumca: entoçes çe e tsakoses ta studem = vurup kemiklerimi kırdın
Yunanca: e xtipises ke espases ta kokala mu.

Rumca: epar şkepason to ğardeli, m’eriğay = al çocuğu ört, üşümesin.
Yunanca: pare skepase to pedi, min krioni.

Rumca: na eşis tin efçim = iyi dileklerim seninle olsun.
Yunanca: na exis tin efxi mu.

Rumca: e nistaksa, kontevo na kamono = uykum geldi, nerdeyse gözlerimi kapatacağım.
Yunanca: e nistaksa, kontevo na kamono.

Rumca: alo m’erse so spitim = daha evime gelme.
Yunanca: alo min erthis sto spiti mu.

Rumca: eğo esena pola ağapo = ben seni çok seviyorum.
Yunanca: eğo se ağapo poli.

Rumca: eğo ime asin Trapezunta = ben Trabzonluyum.
Yunanca: eğo ime apo tin Trapezunta.

Rumca: asin Trapezunta erxome = Trabzon’dan geliyorum
Yunanca: erxome apo tin Trapezunta.

Rumca: tina evres epan so dromo = yol üstünde kimi buldun?
Yunanca: piyon vrikes pano sto dromo?

Rumca: kunison to kuni, as çimate to ğardeli = beşiği salla, çocuk uyusun.
Yunanca: kunise tin kuna, as kimithi to pedi.

Rumca: asa makra ida se çe uç eğnorisa se = seni uzaktan grdüm de tanımadım.
Yunanca: apo makria se ida ke den se ğnorisa.

Rumca: ela konta son peşko ya na xlise = sobanın yakınına gel ki ısınasın.
Yunanca: ela konta sti sompa ya na zestathis.

Rumca: thelo n’apomeno adaçeka = burada kalmak istiyorum.
Yunanca: thelo na mino edo.

Rumca: thelo n’eroto se kati = sana bir şey sormak istiyorum.
Yunanca: thelo na se rotiso kati.

Rumca: ekseris lağa na pağo sin Athina = Atinaya nasıl gideceğimi biliyor musun?
Yunanca: kseris pos tha pao stin Athina.

Rumca: katina arayevo ama u poro n’evriskatona = birini arıyorum ama onu bulamıyorum.
Yunanca: kapion psaxno ala den poro na ton vro.

Rumca: as aplume eliğo ada pan = azcık bunun üzerine uzanayım.
Yunanca: as ksaploso liğo edo pano.

Rumca: t’onemas nto en = adın nedir.
Yunanca: ti ine to onoma su.

Rumca: na pas so kalo = güle güle git.
Yunanca: na pas sto kalo.

Rumca: mi teris opisas = arkana bakma!
Yunanca: min kitas piso su.

 

Bu dilin sahibi Helenler kimdir?

Elenler’in kim oldukları konusu, üzerinde farklı yorumların yapıldığı bir konudur. Bugün açısından bilinen, Yunanlıların ataları olduklarıdır. Biz burada, bu konuda yapılan yorumları inceleyerek bir sonuca varmaya çalışalım:

MÖ 8. yüzyılda yaşamış ve İzmirli olduğu söylenen, antik çağların ünlü şairi Omiros (Homeros), “Elenler” olarak, Yunanistan’ın Thesalia bölgesinde, küçük bir yer olan Fthia’da oturanları adlandırır.

MÖ 460 – 404 yılları arasında yaşamış Atinalı ünlü bir tarihçi olan Thukididis (Thoukidides) Omiros’a dayanarak, Elenler’in Fthia’da oturan halkın olduğunu yazar.

Pario mermerinde bulunan yazıtlarda, “Defkelion’un oğlu Elin, Fthia’ya hakim olduktan sonra, daha önce Greki (Grekler) olarak bilinen halk, Elenler adını almıştır.” diye yazar.

MÖ 384 – 322 yılları arasında yaşamış olan ünlü filozof Aristotelis (Aristoteles), yarattığı 400 eserinden kurtarılabilen 143 tanesi arasında bulunan “Meteoroloğika” eserinde, İpiros (Epirus)’un Dodoni bölgesinde, şimdilerde Elenler olarak anılan ama daha önce Grekler olarak bilinen Sel’lerin oturduğunu yazar. Kendisi kurduğu okula Likion adını vermişti. Bugün Lise adı bu okulun adından gelmektedir.

MÖ 2. yüzyılda yaşamış olan ünlü bir mitoloji yazarı olan Apollodoros, Elenler’in Yunan coğrafyasından Pelasglar’ı kovduğunu yazar.


(Mistiki Ellada dergisi Aralık 2004 sayı 5)

Alman tarihçi Jac Ph. Fallmerayer; “En eski Hellas ve en eski Helen kentlerinin kalıntıları, Peloponisos (Mora yarımadası)’ta ve Attiki veya Dorida bölgesinde değil, Kafkas vadileri ile Doğu Pontos kıyılarında aranmalıdır.”.

“Jac Ph. Fallmerayer – Trabzon İmparatorluğunun Tarihi – München 1827 s. 30”

İlyas Karagöz; “Issız toprağında, ilk insan olarak efsanevi Pelasğos görülür. Akdeniz yöresiyle Yunanistan’da oturan en eski soyun adı Pelasğos, Pelasğoslardı. Zeus’la Niobe’den doğmuş olduğu söylenen Pelasğos, da bu soyun atasıdır. Yani, Yunan toprağının, Arkadya bölgesinin bir nevi Ademi’dir.”

İlyas Karagöz burada, Helenler’in, Pelasglar’ın torunları olduğuna işaret eder.

(İlyas Karagöz Mitolojide Doğu Karadeniz – İsmat Yayınları 2003 s. 28)

Bilim dünyası yukarıdaki yorumlarla ilgili tartışadursun, sanırım en doğru yorumu İsokratis (MÖ 436 – 338 arası Atina’da yaşamış bir sunucu) şu sözüyle yapmıştır; "Elines ine i tis imeteras pedias metekhontes" = "Elenler, bizim eğitimimize sahip olanlardır". Yani “Helence konuşan ve Helence düşünen herkes Helendir.” demiştir.

Ayrıca; eski çağlarda, Helen kelimesi, küçük veya büyük barbar grupların tam karşıtı olarak kullanılan bir kelime olmasının dışında, çok tanrılı din olan Paganizm’e (Olimpos’un On iki Tanrılarına inananlara verilen ad) mensup olanların bütününü kapsayan bir kelimeydi.

Yukarıdaki farklı yorumlardan, Helen kelimesinin tek bir halk grubuna veya tek bir ırka dayalı olmadığı, İsokratis’in de dediği gibi; Helence konuşan herkesin Helen kabul edildiği anlaşılmaktadır. Zaten daha sonra ortaya çıkan ve uygarlığıyla, özellikle Batı dünyasına ışık saçan Helenizm, Anadolu dahil, koca bir coğrafyada kabul görmüş ve binyıllar boyunca Helence hakim dil olarak kullanılmıştır.

Helenler tek bir ırka dayalı ve dolayısıyla içine kapalı bir hayat yaşamış olsalardı, Helenizm gibi bir uygarlığı yaratamazlardı. 

 

Yazan: Vahit TURSUN
http://www.ocena.info/index.php/tr/makaleler/26-rumcaa 

 

Etiketler: , , , , , , , ,

Tarih | Sosyal Yaşam

Yorumlar (50) -

Johnathan Brug
Johnathan Brug United States
19.03.2014 08:57:12 #

How did Steve Jobs start out from a garage into a $40B comapany? What road did he consider, how did he get help/assistance?

Yanıtla

wow leveling guide
wow leveling guide United States
24.03.2014 21:56:14 #

Hello there, I discovered your web site via Google even as looking for a similar subject, your website got here up, it looks great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Yanıtla

article here
article here United States
26.03.2014 06:18:29 #

After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

Yanıtla

site
site United States
26.03.2014 22:00:41 #

I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

Yanıtla

similar resource site
similar resource site United States
27.03.2014 05:45:37 #

Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Yanıtla

e cigarettes
e cigarettes United States
27.03.2014 07:20:47 #

Wow, incredible weblog format! How lengthy have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as smartly as the content!

Yanıtla

article
article United States
27.03.2014 09:31:59 #

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

Yanıtla

website
website United States
27.03.2014 12:11:14 #

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

Yanıtla

read this
read this United States
27.03.2014 16:25:37 #

This really answered my problem, thank you!

Yanıtla

article
article United States
28.03.2014 02:18:51 #

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Yanıtla

site
site United States
28.03.2014 06:41:48 #

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

Yanıtla

kirurgi
kirurgi United States
30.03.2014 09:06:42 #

Botox & Fillers i Göteborg hittar du hos Citylaser. Vi erbjuder läppförstoring, rynkbehandling och hudföryngring med Botox och Fillers. Välkommen.

Yanıtla

Web Design in Utah
Web Design in Utah United States
30.03.2014 15:08:13 #

We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

Yanıtla

ضمنا به ازا ارسال هر بسته پستي مبلغ 5000 ريال (پانصد تومان) بابت هزينه‌هاي بسته‌بندي و پست از حساب مشتركين داخل كشور (تهراني و شهرستاني) كسر مي‌شود. براي مشتركين "جيره خارجه" عينا هزينه پرداخت شده براي پست بسته‌هايشان از محل سپرده‌اي كه نزد جيره‌كتاب دارند كسر خواهد شد (براي همين است كه حق عضويت آنها مبلغ بيشتري است!) براي مشتركين مستقر در جزيره كيش نيز، چون تنها راه رساندن بسته به دستشان ارسال با پست پيشتاز مي‌باشد، مشابه مشتركين جيره‌خارجه مبلغ پست هر بسته از آبونماني كه پرداخت كرده‌اند كسر خواهد شد.

Yanıtla

patrick.micro-penis.com
patrick.micro-penis.com United States
03.04.2014 17:33:55 #

Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

Yanıtla

phoenix air conditioning service
phoenix air conditioning service United States
03.04.2014 22:44:17 #

I found what I used to be searching for. good post, many thanks

Yanıtla

anchor2
anchor2 United States
05.04.2014 12:38:45 #

Admiring the dedication you put into your website and in depth information you present. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed material. Excellent read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

Yanıtla

Sal Furmanik
Sal Furmanik United States
05.04.2014 23:26:37 #

It worked so well for me that I bought stock within the company! Thanks Sarcasma!

Yanıtla

pet dental products
pet dental products United States
07.04.2014 20:48:08 #

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

Yanıtla

Preferred Penis Size
Preferred Penis Size United States
08.04.2014 04:49:05 #

Its like you read my mind! You appear to grasp a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you simply could do with a few percent to force the message house a little bit, but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I'll certainly be back.

Yanıtla

Mens Erection Pills
Mens Erection Pills United States
08.04.2014 22:24:51 #

Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a weblog site? The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent idea

Yanıtla

Scarpe louboutin
Scarpe louboutin United States
09.04.2014 14:52:32 #

http://tvc.in/p33j christian louboutin sample sale new york 2012

Yanıtla

Fiona Smaller
Fiona Smaller United States
10.04.2014 01:28:58 #

Thanks for discussing your ideas jdodss. I would also like to say that video games have been ever before evolving. Modern technology and innovative developments have served create authentic and enjoyable games. All these entertainment games were not actually sensible when the real concept was being tried. Just like other kinds of technological innovation, video games also have had to develop via many decades. This is testimony towards fast development of video games.

Yanıtla

Drug For Premature Ejaculation
Drug For Premature Ejaculation United States
10.04.2014 05:25:16 #

It is best to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I'll recommend this website!

Yanıtla

What�s Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other customers like its helped me. Good job.

Yanıtla

best penis enlargement product
best penis enlargement product United States
12.04.2014 00:13:48 #

Needed to write you that tiny word in order to thank you so much over again considering the striking pointers you have shared on this site. This has been so incredibly generous with people like you giving freely all that a number of people could possibly have made available as an e-book to get some bucks for their own end, precisely considering that you could possibly have tried it in case you wanted. Those good ideas as well acted to provide a fantastic way to recognize that other people have similar zeal just like my own to understand a lot more when it comes to this issue. I believe there are a lot more pleasurable moments up front for many who find out your site.

Yanıtla

Is Penis Size Genetic
Is Penis Size Genetic United States
12.04.2014 08:26:12 #

With everything that appears to be building within this subject matter, many of your viewpoints are generally relatively refreshing. Nevertheless, I appologize, because I do not subscribe to your whole suggestion, all be it refreshing none the less. It looks to me that your comments are actually not entirely rationalized and in simple fact you are generally your self not fully confident of your assertion. In any event I did enjoy looking at it.

Yanıtla

Maryland Allessi
Maryland Allessi United States
12.04.2014 08:48:56 #

Every chart hit now only 16¢ at Iomoio

Yanıtla

Work Trousers
Work Trousers United States
13.04.2014 16:25:15 #

After word development, in a little traffic, while the matter of overnight stays , which even several times higher than a dozen pretzels , as a dog with a lame leg , even if the article of the portal will

Yanıtla

visit the following internet site
visit the following internet site United States
15.04.2014 04:18:37 #

Why YouTube videos are shared everywhere? I think one reason is that these are easy to take embed code and paste that code anyplace you wish for.

Yanıtla

Dianne Blechman
Dianne Blechman United States
16.04.2014 00:10:45 #

I have been surfing online more than three hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours. It¡¦s beautiful worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net will probably be a lot more helpful than ever before.

Yanıtla

how to last longer
how to last longer United States
16.04.2014 05:15:48 #

I�ll right away grasp your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me understand so that I could subscribe. Thanks.

Yanıtla

Hildred Pizzi
Hildred Pizzi United States
16.04.2014 11:48:03 #

Well I truly liked reading it. This article offered by you is very practical for good planning.

Yanıtla

plan pracy licencjackiej wzór
plan pracy licencjackiej wzór United States
16.04.2014 11:56:38 #

Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I'm also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

Yanıtla

external link
external link United States
16.04.2014 16:49:35 #

What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious for new users.

Yanıtla

Tandy Bromfield
Tandy Bromfield United States
16.04.2014 22:54:37 #

Do NOT attempt to perform these figures in any lotto games... you will shed. For those who don't have any predisposed notions towards viewing a psychic, the encounter can be enjoyable.

Yanıtla

just click the following web site
just click the following web site United States
17.04.2014 12:43:07 #

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!

Yanıtla

louboutin outlet
louboutin outlet United States
18.04.2014 02:07:01 #

http://epil.io/lon77 christian louboutin no limit flats

Yanıtla

www.mercurialscleats.com
www.mercurialscleats.com United States
18.04.2014 04:21:22 #

Hello! I just wish to give an enormous thumbs up for the very good info you may have proper here on this post. I can be coming once again to your blog for much more soon.

Yanıtla

Suggested Web page
Suggested Web page United States
18.04.2014 14:46:09 #

I do not even know the way I finished up right here, but I thought this publish used to be good. I do not recognize who you are but certainly you're going to a famous blogger for those who aren't already. Cheers!

Yanıtla

tematy prac inżynierskich
tematy prac inżynierskich United States
18.04.2014 14:59:35 #

I savor, cause I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Yanıtla

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I'm hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

Yanıtla

youtu.be/EFM7nK_C3PM
youtu.be/EFM7nK_C3PM United States
19.04.2014 16:44:52 #

Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

Yanıtla

prace magisterskie tematy
prace magisterskie tematy United States
20.04.2014 11:37:27 #

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

Yanıtla

Alexandra Rademaker
Alexandra Rademaker United States
20.04.2014 16:10:53 #

Whats up very nice web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your blog and take the feeds also¡KI'm glad to search out so many useful info right here within the post, we want develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

Yanıtla

league of legends hacks
league of legends hacks United States
20.04.2014 17:12:45 #

It is a pity you don’t possess a donate button! I’d absolutely donate to this superb website! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I appear forward to fresh updates and can share this web site with my Facebook group. Chat quickly!

Yanıtla

kitchen
kitchen United States
20.04.2014 19:00:11 #

"Say, you got a nice article post.Really thank you! Really Great."

Yanıtla

adresyfirm.org
adresyfirm.org United States
21.04.2014 02:41:20 #

Useful information. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I'm surprised why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.

Yanıtla

Dental Insurance
Dental Insurance United States
21.04.2014 06:58:44 #

Merely  a smiling  visitant here to share the love (:, btw great   pattern .

Yanıtla

Suggested Webpage
Suggested Webpage United States
21.04.2014 07:33:07 #

Can you please send me the code for this script or please tell me in detail concerning this script?

Yanıtla

Yorum ekle
  Country flag
biuquote
  • Yorum
  • Canlı önizleme
Loading


Son Yazılar

Son Yorumlar

Comment RSS

Takvim

<<  Nisan 2014  >>
PaSaÇaPeCuCuPa
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Mesajları büyük takvimde göster

Aylar